projekt NAMINAD

Kompetence pro práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky

 

Projekt NAMINAD byl realizován od 1.3.2011 do 30.6.2012

 

 

Cíle vzdělávacího kurzu:
Hlavní cílem projektu je vybavit pedagogy základních a mateřských škol kompetencemi k práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky a jejich dalšímu rozvoji. Tento cíl je realizován ve dvou formách, jednak přímé vzdělávání pedagogů (v rámci akreditovaného kurzu DVPP) v těchto dovednostech, jednak vyškolení absolventů tohoto kurzu k dalšímu předávání získaných dovedností a znalostí ostatním pedagogům.

 

Popis cílové skupiny pro vzdělávací kurzy:
Cílovou skupinu tvoří učitelky a učitelé mateřských škol, prvního stupně základních škol, druhého stupně základních škol a dále pak pedagogy 8 letých gymnázií, kteří vyučují žáky v prvních čtyřech ročnících. Cílová skupina je místně vymezena územím Karlovarského kraje.

 

Přínos pro cílovou skupinu:
Přínos pro pedagogy lze stručně specifikovat v následujících bodech:

 • získání a/nebo rozšíření kompetencí pro práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky
 • získání kompetencí pro efektivní integraci těchto žáků ve třídách
 • získání certifikátu z akreditovaného kurzu MŠMT
 • získání kompetencí k lektorské činnosti pro předávání znalostí a dovedností práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky dalším pedagogům
 • kompetence vést bálintovské skupiny (pro další pedagogy)
 • možnost získat individuální poradenství v oblasti práce a rozvoje nadaných
 • vlastní odborný a profesní rozvoj

 

A) V rámci kurzu bude pedagogům nabídnuto:
 

 1. akreditovaný vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základních škol a také akreditovaný program stejného zaměření pro učitele mateřských škol.
 2. specializované vzdělávání a účast na bálintovských skupinových,
 3. kvalifikovaná odborná pomoc a rady při práci s konkrétním nadaným dítětem, včetně odborného poradenství v oblasti tvorby individuálních vzdělávacích plánů.

B) Stručný obsah vzdělávacího kurzu:

 1. Akreditovaný vzdělávací program pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ (obsah programu pro MŠ je obdobný jako u ZŠ):
 2. Kdo je nadaný žák? - úvod do problematiky práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky v ZŠ
 3. Základní pojmy a souvislosti, definice pojmu nadaný a mimořádně nadaný žák
 4. Problematika identifikace nadaného a mimořádně nadaného žáka v ZŠ, různé přístupy
 5. Osobnost nadaného a mimořádně nadaného žáka ZŠ, její formování a rozvoj
 6. Charakteristika vzdělávacích potřeb nadaného a mimořádně nadaného žáka ZŠ
 7. Specifické vzdělávací potřeby a psychologické charakteristiky nadaných a mimořádně nadaných žáků ZŠ
 8. Kompetence pedagoga pro práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky v ZŠ
 9. Pedagogická práce s nadaným a mimořádně nadaným žákem ZŠ zohledňující jeho specifické potřeby
 10. Jednotná metodika a postupy při práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky ZŠ
 11. Formy a metody práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky ZŠ ve třídě a mimo ni
 12. Kriteria a pravidla práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky ZŠ
 13. Problematika nadaných a mimořádně nadaných a žáků ZŠ z hlediska legislativy
 14. Začlenění mimoškolních aktivit do vzdělávacího procesu nadaného a mimořádně nadaného žáka ZŠ
 15. Spolupráce školy a rodičů nadaných a mimořádně nadaných žáků ZŠ
 16. Řešení případové studie praktické ověřování jednotné metodiky práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky ZŠ

 

Akreditovaný vzdělávací program proběhne ve 3 bězích.

 1. běh pro pedagogy MŠ od dubna do září 2011
 2. běh pro pedagogy 1. stupně ZŠ od října 2011 do února 2012
 3. běh pro pedagogy 2. stupně ZŠ od března do června 2012
   

Setkání s účastníky budou v každém běhu následující: 3x 2denní setkání a 1x 1denní setkání. Každý běh má 48 hodin a je určen pro 15 účastníků.

 

C) Bálintovské skupiny účastníků a získání kompetencí pro další přenos:

Setkání bálintovských skupin budou probíhat v září 2011, únoru 2012 a červnu 2012 budou vždy 2 denní. Bálintovské (svépomocné) skupiny se stanou platformou pro řešení nejen aktuálních problémů při výchově a vzdělávání této specifické skupiny dětí a žáků, ale i místem pro předávání zkušeností a tvorbu nových metod a forem práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky. Mohou sloužit i jako prevence syndromu vyhoření pedagogů. Jejím účelem bude vybudovat dlouhodobě fungující, podpůrné bálintovské skupiny, které budou fungovat i poskočení projektu a stanou se otevřenými pro celou cílovou skupiny pedagogů ZŠ a MŠ.
Pro absolventy kurzu a bálintovskách skupin tak vznikne možnost stát se (nejen) ve své domovské škole lektorem (tutorem) pro práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky a poskytovat specifické odborné poradenství.

 

D) Odborné a psychologické poradenství v oblasti práce s nadanými – hot-line:

Realizace bude probíhat od 1.5.2011. Cílem bude zprostředkovat individuální a okamžité poradenství pro pedagogy v oblasti práce a rozvoje nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. Bude provozována telefonická hot-line, webový helpdesk a dotazování prostřednictvím e-mailu. Pedagog tak bude moci konkrétní výchovný, rozvojový, vzdělávací problém řešit okamžitě, nebude muset čekat delší dobu na osobní setkání, nebude muset za poradenstvím nikam cestovat.


Kontaktní osoba:
PhDr. Jiřina Brejchová
e-mail: jbrejchova@newtoncenter.cz