Kompletní seznam produktů

ind_007

Pro přehlednost uvádíme i úplné seznam produktů bez kategorizace do hodnot. Jedná se o kompletní seznam připravených a nabízených produktů. V případě, že již máte jasnou představu požadovaného produktu, jsme připraveni "ušít" Vám produkt na míru, dle Vašich potřeb a požadavků. Jsme specializovaná firma, neumíme všechno, ale pokud budou Vaše požadavky odpovídat našim možnostem, rádi Vám navrhneme individuální prodkut.

 

Vitalita

 

Komplexní rozbor osobnosti.

 • Rozumové a speciální dovednosti osobnosti.
 • Emocionální složka osobnosti.
 • Motivace a hodnotová orientace osobnosti.
 • Volní vlastnosti osobnosti.
 • Sociální vztahy.

 

Rozvoj silných stránek osobnosti.

 • Autodiagnostika k rozpoznání silných stránek osobnosti.
 • Autodiagnostika k rozpoznání slabých stránek osobnosti.
 • Využití silných stránek osobnosti.
 • Minimalizace slabých stránek osobnosti.
 • Přijetí sebe sama.


Volba metod a prostředků úspěšné sebeaktualizace.

 • Motivace jako zdroj úspěchu.
 • Sebepoznání jako prostředek k úspěšné seberealizaci.
 • Volba a stanovení cílů na základě hodnotové orientace.
 • Aktivně volní vlastnosti jako předpoklad úspěchu.
 • Neúspěch jako zdroj vitality.

 

Koučování

 • Motivace jako zdroj úspěchu
 • Pracovní výsledek = motivace x čas.

 

Psychologické poradenství pro klíčové osoby ve firmě, řešení krizových situací.

 • Rozbor hlavních charakteristik osobnosti manažera.
 • Stanovení silných a slabých stránek osobnosti manažera.
 • Využití silných stránek osobnosti pro řešení krizových situací.
 • Rozbor krátkodobých krizových situací a strategie jejich řešení.
 • Návrh řešení dlouhodobých krizových stavů.

 

Odpovědnost
 

Získávání a výběr zaměstnanců.

 • Stanovení konkrétních požadavků pro hledané pracovní pozice.
 • Metody vyhledávání potenciálních uchazečů.
 • Předvýběr zájemců o zaměstnání.
 • Metody efektivního výběru budoucích zaměstnanců.
 • Průběh a vyhodnocení výběru zaměstnanců.

 

Jak vést přijímací pohovor?

 • Příprava přijímacího pohovoru.
 • Volba otázek k pohovoru.
 • Verbální a neverbální komunikace při pohovoru.
 • Pozorování jako důležitá složka rozhovoru.
 • Záznam a vyhodnocení přijímacího rozhovoru.


Uvádění nového zaměstnance do firmy

 • Organizace úvodního školení pro nové zaměstnance.
 • Příprava individuálních, skupinových plánů k začleňování nových zaměstnanců do firmy.
 • Sledování a podpora nového zaměstnace.
 • Vyhodnocení adaptační fáze.
 • Úkoly a role manažera při uvádění nového zaměstnance do firmy.
 • Zjištění očekávání zaměstnance.Jasně formulovaná očekávání firmy na výkon a chování zaměstnance.
 • Vytvoření příznivého klimatu pro vstup zaměstnance do skupiny budoucích spolupracovníků..
 • Odborná a emocionální podpora zaměstnance.
 • Zapojení zaměstnance do systému komunikace ve firmě.


Hodnocení zaměstnanců – pravidla očekávaného chování.

 •  Tvorba pravidel očekávaného chování. Kodex zaměstnance. Kodex manažera.
 • Příprava hodnotitelského rozhovoru.
 • Chyby hodnotitele.
 • Vstupy a výstupy systému hodnocení ve firmě.
 • Změna systému hodnocení - rizika, odladění.

 
Profesionalita

 

Zákaznická orientace

 • Tvorba vize a strategie orientované na vnějšího a vnitřního zákazníka.
 • Slaďování potřeb a zájmů zákazníka se zájmy firmy, diferenciovaný přístup a programy.
 • Dovednosti spojené se zákaznickou orientací - reálný a očekávaný stav.
 • Audit oreintovaný na rovné příležitosti.
 • Klientský přístup k zaměstnancům.

 

Zvyšování výkonnost zaměstnanců.

 •  Zjištění aktuálního stavu.
 • Stanovení rozvojových cílů (výsledný stav).
 • Volba taktiky a určení aktivit k dosažení stanovených cílů.
 • Stanovení kontroly poskytování zpětné vazby a porozumění naučenému.
 • Hodocení změny.

 

Etika v podnikání

 • Etická sebereflexe firmy, etické stadium vývoje firmy, pojetí spravedlnosti ve firmě.
 • Manažerský etika, rozvoj osobnostní a firemní integrity.
 • Analýza neetického chování, objektivní a subjektivní příčiny.
 • Etické zásady a tvorba etických norem ve firmě a jejich vazba na firemní hodnoty.
 • Společenská odpovědnost firem.


Nástupnictví a zastupitelnost – sdílení zkušeností.

 •  Změna firemní kultury, partnerství, profil klíčových kompetencí.
 • Klíčové zkušenosti ve firmě a jejich řízení
 • Návrh projektu "Učící se organizace" ve firemních podmínkách, autoevaluace, zastupitelnost.
 • Systém předání profesních a odborných zkušeností ve firmě.
 • Programy výchovy a nástupnictví, výběr metod (stínování, mentoring, atd.).


Respekt

 

Motivace a sebemotivace zaměstnanců.

 • Teoretické základy problematiky motivace, různé přístupy.
 • Diagnostika motivačního prostředí v organizaci.
 • Změna motivační strategie na základě konkrétní diagnostiky.
 • Akutalizace systému finančních a nefinančních motivací v oragnizmu, program zaměstnaneckých výhod (benefitů).
 • Motivace zaměstnanců jako manažerská dovednost.


Kompetenční profil zaměstnance – klíčové a speciální dovedností.

 • Definice kompetenčních profilů zaměstnance.
 • Funkční analýza kompetencí- reálný stav.
 • Plány rozvoje klíčových kompetencí.
 • Rozvoj klíčových, profesních a odborných kompetencí.
 • Účinnost a efekty rozvoje klíčových a speciálních dovedností.

Prognóza, koncepce a vytváření podmínek rozvoje lidských zdrojů ve znalostní společnosti.

 • Andragogický výzkum, identifikace rozvojových potřeb.
 • Vzdělávací programy šité na míru.
 • Řešení specifických problémů v oblasti školství, speciální pedagogika, práce s mimořádně nadanými a talentovanými jedinci.
 • Rozvoj kontaktů a koncepční programy vytváření vazeb mezi teorií a praxí (VŠ, SŠ a organizacemi v ČR i zahraničí), výměna domacích i zahraničních zkušeností.
 • Marketing rozvoje zaměstnance (Kde, jak a za kolik zaměstnace vzdělávat?).


Rozvoj firemní loajality, stabilizační programy a programy mobility pro zaměstnance.

 •  Značka atraktivního zaměstnavatele.
 • Průzkum spokojenosti zaměstnanců.
 • Rozvoj firemní loajality, manažerská opatření, komunikační programy.
 • Stabilizační programy pro vytypované skupiny zaměstnanců.
 • Řízení sociální mobility, plány osobního rozvoje a kariérního růstu.


Vstřícnost

 

Efektivní komunikace firemních informací.

 

 • Zásady a překážky správné komunikace ve firmě.
 • Audit firemních komunikačních procesů.
 • Informovanost zaměstnanců, verikální a horizontální komunikace, zpětné vazby.
 • Funkční systém vnitrofiremní komunikace, informační systém, vedení porad.
 • Vnější komunikace a její zásady, PR, Corporate Identity, atd.

 Komunikace v práci manažera.

 • Diagnostika a rozvoj komunikačních dovedností manažera.
 • Scénáře pozitivní komunikace.
 • Zásady vedení skupinové komunikace.
 • Prezentační dovednosti, sebeprezentace.
 • Odpovědnost manažera za efektivní komunikaci.
 • Co zaměstnanci potřebují vědět
 • Pochopitelnost a akceptovatelnost sdělení
 • Komunikace o cílech, plánech a hodnotách firmy
 • Zpětná vazba ze strany zaměstnanců


Problémy komunikace a mezilidských vztahů.

 • Rozdíly, rozpory, konflitky a antagonismy v mezilidských vztazích.
 • Chyby v komunikace, nekorektní komunikace.
 • Frustrace, stres, syndrom vyhoření.
 • Analýza problémových případů.
 • Výběr postupů při překonání problémů komunikace a mezilidských vztahů.
 • Přizpůsobení komunikace různým skupinám zaměstnanců
 • Vznik a odstraňování komunikačních šumů
 • Účinná zpětná vazba v komunikaci

Problematika mezilidských vztahů na pracovišti – kooperativní atmosféra.

 •  Typologie organizačního chování a aktuální stav organizační kultury.
 • Stanovení strategie změny organizační kultury - vize, mise, hodnoty.
 • Uplatnění norem očekávaného chování, kritérií pro jejich hodnocení, odpovídajících komunikačních programů.
 • Budování kooperativní atmosféry na pracovištích a v celé firmě.
 • Rozvoj příznivého klimatu v organizacích, programy prevence sociálně patologických jevů (maladaptace, mobbing, bossing, minimalizace šikany, atd.)

 

Vzdělávání pegagogických pracovníků

 

Mediace

Pro podrobné informace prosím klikněte na odkaz.